Over ons

Voorwaarden


Algemene Voorwaarden HOPLR

Laatst herzien op: 25 mei 2018

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) beschrijven de voorwaarden waaronder de Gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd) gebruik kunnen maken van, zich kunnen registreren op of gewoon een bezoek kunnen brengen aan Hoplr via www.hoplr.com (de “Webapplicatie”) of via de officiële Android en iOS applicaties (de “Mobiele applicaties”). Gelieve deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen vooraleer gebruik te maken van onze Webapplicatie en/of Mobiele applicaties (hierna samen vermeld als de “Applicatie”).

De Applicatie wordt beheerd door Hoplr NV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer BE.0564.835.057 en met maatschappelijke zetel te Waterhoenweg 3, B-9160 Lokeren (hierna: “HOPLR”, of “wij”). Indien je vragen zou hebben omtrent deze Applicatie of deze Algemene Voorwaarden, of indien je goede ideeën hebt of bemerkingen wil delen, of indien je het gevoel hebt dat je ons iets nuttig kan mededelen, twijfel dan niet om ons per e-mail te contacteren op info@hoplr.com.

Door op de “ik aanvaard” knop te drukken, erken en aanvaard je dat jouw gebruik van de Applicatie exclusief onderhevig is aan deze Algemene Voorwaarden. Indien je één of meerdere bepalingen vervat in deze Algemene Voorwaarden niet aanvaard, mag je op geen enkele manier gebruik maken van de Applicatie. 

2. Beschrijving van de Applicatie

HOPLR biedt een privaat lokaal sociaal buurtnetwerk aan voor jouw buurt, met als doel de sociale interactie en betrokkenheid tussen de bewoners onderling in een bepaalde buurt te versterken, en met slechts gelimiteerde toegang op het platform enkel voor de lokale buurt die voor jou relevant is (het “Platform”) via de Applicatie (“Diensten”). Een Gebruiker van de Applicatie (“Gebruiker”, “jij”) kan goederen of diensten uitwisselen met andere Gebruikers, initiatieven lanceren, activiteiten aankondigen, rapporten voorleggen of andere Gebruikers beter leren kennen door een persoonlijk account aan te maken op de Applicatie (het “Account”).

Wat je kan verwachten als Gebruiker

Bij HOPLR bieden wij je een veilig en degelijk lokaal netwerk aan! HOPLR waardeert efficiëntie, veiligheid, een hoog niveau van toegankelijkheid en een goede werking van de Applicatie, en we zullen alle, zowel technische als niet-technische, maatregelen nemen om deze principes te waarborgen.

Inhoudsbeheer

HOPLR beschouwt jouw bijdragen aan het Platform van vitaal belang. Als een gemeenschaps-gedreven Platform moedigen wij jou aan om in overeenstemming met onze huisregels (zoals gedefinieerd in artikel 2) (“Huisregels”) allerlei informatie, gegevens, data, teksten, afbeeldingen, evenementen, inclusief Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in artikel 12) (“Wat met mijn privacy?”) te uploaden op jouw lokale HOPLR-gemeenschap gecreëerd op het Platform, en welke enkel toegankelijk is voor de bewoners van jouw lokale buurt (“HOPLR Gemeenschap”). Al jouw geüploade Data zal beschermd worden in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid.

Huisregels

HOPLR hanteert voor de goede werking van jouw lokale HOPLR-gemeenschap enkele eenvoudige doch belangrijke huisregels:

Het niet opvolgen van deze huisregels kan resulteren in een rapportering van het Account. Herhaaldelijke inbreuken op de huisregels kunnen leiden tot sancties (zoals gedefinieerd in artikel 14) (“Inbreukbeleid”). 

3. Gebruikersregistratie

HOPLR vereist Gebruikers om een Account aan te maken vooraleer ze kunnen deelnemen op het Platform. Elke Gebruiker is en blijft in controle van alle Data die hij/zij geüpload heeft op de het Platform of zijn/haar Account in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

Je kan je registreren op de Applicatie door je aan te melden via jouw e-mail, of via één van jouw sociale netwerkprofielen, zoals Facebook. Alle Persoonsgegevens zullen verzameld en verwerkt worden in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Om toegang te verkrijgen tot de besloten groep van jouw lokale buurt op het Platform, dien je eerst jouw thuisadres op te geven. In het geval dat je een toegangscode (“Toegangscode”) ontvangen hebt via een uitnodigingsbrief, kan je het inschrijvingsproces versnellen. Toegang tot de gesloten groep van jouw lokale buurt op het Platform zal enkel verleend worden:

Wees je ervan bewust dat alle Data die door jou geleverd wordt op het Platform toegankelijk en zichtbaar is ten aanzien van andere Gebruikers in jouw buurt. Wees dus steeds voorzichtig met wat je online deelt.

HOPLR kan naar eigen goeddunken nieuwe registraties weigeren, bijvoorbeeld wanneer de Gebruiker die zich wil registreren, verbannen is of in het verleden verbannen is van de Applicatie, of wanneer de basis van de registratie ons frauduleus lijkt.

Een Gebruiker is slechts gerechtigd zich te registreren vanaf de leeftijd van dertien (13) jaar. Het is de verantwoordelijkheid van elke Gebruiker om accurate Data te verlenen bij registratie op het Platform, inclusief leeftijd. 

4. Gebruik van het Account

Jij alleen zal verantwoordelijk zijn voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van de logingegevens van jouw Account, zoals jouw wachtwoord (“Accountinformatie”) en jij zal volledig verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten die onder jouw Account gebeuren, ongeacht of jij werkelijk verantwoordelijk bent voor zo’n activiteit. Je aanvaardt om HOPLR onmiddellijk te verwittigen van enig ongeoorloofd gebruik, of verdacht ongeoorloofd gebruik van jouw Account en/of het Platform, of enige andere veiligheidsinbreuk en/of vertrouwelijkheidsbreuk.

HOPLR is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade resulterend uit het niet nakomen door de Gebruiker van de bepalingen zoals uiteengezet in dit artikel 4.

Je accepteert om de Applicatie en jouw Account enkel te gebruiken voor het bedoelde gebruik zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden. Binnen de grenzen van het toepasselijk recht is het je niet toegelaten om (i) jouw persoonlijke toegangscode te delen; (ii) ongeoorloofde toegang tot Accounts van andere Gebruikers te verkrijgen; (iii) publiekelijk enige Data te delen, inclusief Persoonsgegevens, van andere Gebruikers; (iv) de Applicatie of jouw Account te gebruiken om illegale activiteiten te verrichten of te promoten; (v) de Applicatie of jouw Account te gebruiken om ongewenste reclame via e-mail of spam te versturen; (vi) zich voor te doen als een andere persoon of entiteit, of op een andere wijze jouw affiliatie met een persoon of entiteit verkeerd voor te stellen; (vii) enige auteursrechtvermelding, digitaal watermerk, eigendomsrechten op legendes of andere vermeldingen op de Applicatie te veranderen, of te belemmeren; (viii) met opzet enige virussen, Trojaanse paarden, gecorrumpeerde bestanden of andere items van een vernietigende of misleidende aard te distribueren of jouw Account te gebruiken voor enig illegaal, invasief, inbreukmakend, lasterlijk of frauduleus doel; of (ix) enige technische of andere beschermende maatregelen op de Applicatie te verwijderen of op enigerlei wijze te omzeilen. 

5. Publieke Instellingen

HOPLR is een duidelijk privaat initiatief en is op geen enkele wijze gelinkt aan een lokale en/of federale overheidsinstantie (“Publieke Instelling”).

HOPLR biedt echter wel een apart platform aan Publieke Instellingen aan om zulke Publieke Instellingen het mogelijk te maken om, binnen hun bevoegdheid, te communiceren naar lokale buurten toe op het Platform. Voor alle duidelijkheid, de Publieke Instellingen zijn enkel bevoegd om berichten en/of andere informatie te verzenden naar één of meerdere lokale buurten op het Platform, en zullen enkel toegang hebben tot reacties van Gebruikers op die berichten en/of informatie verzonden door deze relevante Publieke Instelling. Een Publieke Instelling zal nooit toegang hebben tot Data zoals gepost door Gebruikers in een gesloten groep van een lokale buurt op het Platform. 

6. Intellectuele Eigendomsrechten

Wij beschouwen intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten als uitermate belangrijk aangezien het allemaal om een degelijke vergoeding draait voor de personen die een inspanning hebben geleverd, en om eerlijk te zijn, wie ziet zijn eigen inspanningen niet graag beschermd? Wij willen uw verwezenlijkingen op eenzelfde niveau beschermen als onze eigen verwezenlijkingen.

Alle intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de inhoud en Diensten die wij ter beschikking stellen aan jou via onze Applicatie en Platform is en blijft exclusieve eigendom van HOPLR. Jij zal een wereldwijde, niet-exclusieve, persoonlijke, beperkte, herroepbare, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie verleend worden om de Applicatie te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden (de “Licentie”). Het is verboden om de Applicatie en jouw Account te gebruiken voor commerciële doeleinden of om op een ongeoorloofde manier gebruik te maken van de Applicatie of jouw Account. Je zal de Applicatie en jouw Account enkel mogen gebruiken in volledige overeenstemming met (i) deze Algemene Voorwaarden; (ii) enige bijkomende instructies of bijkomend beleid uitgevaardigd door HOPLR, inclusief, maar zonder hiertoe gelimiteerd te zijn, deze die beschikbaar zijn op de Applicatie; en (iii) enig toepasselijk recht, regelgeving, of wetgeving.

Alle Data die jij uploadt op de Applicatie of jouw Account is en blijft de exclusieve eigendom van de Gebruiker. De Gebruiker verleent HOPLR een niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om zulke Data te gebruiken, te kopiëren, te bewaren, aan te passen, over te dragen en tentoon te stellen in de mate dat dit noodzakelijk is om de Applicatie ter beschikking te stellen en te onderhouden en de Diensten te leveren in overeenstemming met de voorwaarden van de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid.

HOPLR behoudt zich het recht voor, maar is geenszins verplicht, om zonder de toestemming van de Gebruiker en op elk moment, de Data die geacht wordt in strijd te zijn met de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid, enige rechten van derde partijen of toepasselijke regelgeving of wetgeving, te reviewen en te verwijderen.

Indien je van mening bent dat je rechten op de Applicatie of het Platform mogelijks geschonden worden, kan je ons contacteren via info@hoplr.com met opgave van een verklaring en onderbouwde claim. Naar eigen goeddunken kunnen wij beslissen om ofwel de inbreukmakende inhoud te verwijderen en/of enkel gelimiteerde toegang te geven tot de inhoud. 

7.  Reclame op het Platform

HOPLR heeft de intentie en ambitie om het Platform reclamevrij te houden en bijgevolg geen reclame door derde partijen toe te laten op het Platform.

Anders dan zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid, verkopen wij uw Data niet, noch dragen wij deze Data over, noch maken wij deze Data op enige andere wijze bekend aan derde partijen zonder uw voorafgaande expliciete toestemming, tenzij wij hiertoe verplicht zijn door de wet. 

8. Aansprakelijkheid 

Voor zover als wettelijk toegestaan onder toepasselijk recht, zal HOPLR niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de Gebruiker of enige andere derde partijen, voor enige speciale, indirecte, illustratieve, strafrechtelijke, incidentele of gevolgschade van gelijk welke aard, inclusief, maar niet beperkt tot schade of kosten veroorzaakt door winstverlies, dataverlies, omzetverlies, verlies van goodwill, verlies van productie, verlies van de aanbesteding van vervangende diensten, of eigendomsschade ontstaan uit of in verband met het gebruik van de Applicatie of jouw Account onder deze Algemene Voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik, misbruik of onmogelijkheid om de Applicatie te gebruiken, ongeacht de onderliggende oorzaak of de aansprakelijkheidstheorie, en ongeacht of dit ontstaan is uit onrechtmatige daad, contract of op andere wijze, zelfs indien HOPLR op voorhand op de hoogte was van de mogelijkheid van zulke schade.

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van HOPLR uitsluiten of beperken voor (i) grove nalatigheid; (ii) opzet, of (iii) fraude.

HOPLR is niet aansprakelijk voor enig ongeoorloofd gebruik van de Applicatie of jouw Account.

HOPLR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal van een Account, bijvoorbeeld door phishing. HOPLR adviseert je om voorzichtig te zijn met elke e-mail die lijkt verzonden te zijn door ons. HOPLR zal nooit uw Persoonsgegevens vragen, inclusief gebruikersnaam en wachtwoord, via e-mail. In het geval dat Persoonsgegevens vereist zijn, dan zal de Gebruiker steeds doorverwezen worden naar de Applicatie. Wij raden je aan om HOPLR te contacteren in geval van twijfel.

HOPLR zal redelijkerwijze alle technische maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de goede werking van de Applicatie te verzekeren. Echter zal HOPLR niet aansprakelijk zijn in het geval dat enige Data zou verloren gaan. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk om regelmatig de nodige back-ups te maken van de Data. 

9. Garanties en vrijwaring

HOPLR maakt geen enkele, expliciete noch impliciete, garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van de Applicatie.

Gebruik van de Applicatie, de Diensten en het Account, net zoals het downloaden van Data van onze Applicatie, is op eigen risico, en alles verleend op de Applicatie is verleend “as is”. HOPLR maakt geen (en vrijwaart zich hierbij van alle) andere garanties, overeenkomst of representaties, of voorwaarden, noch geschreven, noch mondeling, expliciet of impliciet, inclusief, zonder hiertoe beperkt te zijn, enige impliciete garanties van toereikende kwaliteit, handelsgebruiken of handelspraktijken, verkoopbaarheid, geschiktheid, beschikbaarheid, titel, niet-schending of geschiktheid om gebruikt te worden voor een bepaald gebruik of doel, met betrekking tot het gebruik, misbruik, of onmogelijkheid om gebruik te maken van de Applicatie, de Diensten en jouw Account of enige andere producten of diensten geleverd aan de Gebruiker door HOPLR. HOPLR garandeert niet dat alle fouten kunnen rechtgezet worden, of dat toegang tot of werking van de Applicatie of van jouw Account ononderbroken, veilig of foutloos zal verlopen. De Gebruiker erkent en accepteert dat er risico’s verbonden zijn aan het verzenden van informatie over en het bewaren van informatie op het internet, en dat HOPLR niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk is voor enig verlies van jouw Data.

Jij garandeert aan HOPLR dat de Data, zoals aangeleverd door jou, accuraat en eerlijk is, en dat deze Data (i) geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden; (ii) niet misleidend, lasterlijk, obsceen, pornografisch, (seksueel) intimiderend, of illegaal is; (iii) geen virussen, wormen, of andere kwaadwillige programmeercodes bevat die bedoeld is om schade aan te brengen aan de systemen of gegevens van HOPLR; (iv) niet de infrastructuur en goede werking van de Applicatie belast of verstoort; (v) niet het business model van HOPLR ontwijkt; of (vi) niet op enige andere wijze de rechten van een derde schendt. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat HOPLR niet verplicht is om back-ups te maken van informatie die bewaard wordt op jouw Account. Je aanvaardt dat elk gebruik van de Applicatie, de Diensten of jouw Account in tegenstelling tot of in strijd met deze representaties en garanties, ongeoorloofd en onjuist gebruik uitmaakt van de Applicatie, de Diensten of jouw Account voor dewelke HOPLR niet aansprakelijk kan gesteld worden. 

10. Vrijwaring

De Gebruiker erkent hierbij HOPLR te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke claim, verlies, aansprakelijkheid, of schade van welke aard dan ook, inclusief redelijke advocatenhonoraria, welke HOPLR kan lijden ten gevolge van een claim van een derde partij betreffende (i) de schending van de Algemene Voorwaarden of enige andere instructies of richtlijnen van HOPLR, (ii) informatie op het Account dat intellectuele eigendomsrechten van derden schendt, en (iii) fraude, grove fout, nalatigheid of opzet. 

11. Derde Partijen

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij door het gebruik van de Applicatie toegang kan verkrijgen tot bepaalde diensten geleverd door derden. In dat geval kunnen afzonderlijke algemene voorwaarden en/of het privacybeleid van deze derden van toepassing zijn. Door gebruik te maken van een derde partij dienst, accepteer je dat je de toepasselijke voorwaarden zal naleven en je erkent dat je de enige partij bent bij zulke voorwaarden. HOPLR is niet verantwoordelijk voor deze algemene voorwaarden en/of het privacybeleid van derden noch voor de naleving ervan. 

12. Wat met mijn privacy?

HOPLR erkent en begrijpt dat jouw privacy belangrijk is, en zal jouw gegevens, op basis waarvan je geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar bent (“Persoonsgegevens”), daarom enkel bewaren en gebruiken in een veilige privé-omgeving. HOPLR zal alle Persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met haar Privacybeleid, dat raadpleegbaar is op de Applicatie. 

13. Derde partij websites of applicaties

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij door het gebruik van de Applicatie of het Account toegang kan verkrijgen tot bepaalde inhoud of diensten geleverd door derde partijen. In dat geval kunnen afzonderlijke algemene voorwaarden van zo’n derde partij van toepassing zijn. HOPLR is niet verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden van derde partijen, noch voor de naleving ervan. 

 

14.  Inbreukbeleid

Indien HOPLR kennis neemt van, of een vermoeden heeft van enige inbreuk door jou op deze Algemene Voorwaarden, of andere instructies, richtlijnen of voorschriften uitgevaardigd door HOPLR, dan kan HOPLR, naar eigen goeddunken, de volgende sancties toepassen:

Deze sancties mogen aangewend worden op elke Gebruiker die de Algemene Voorwaarden schendt, of de schending ervan vergemakkelijkt en/of aanmoedigt. Wij behouden onszelf de beoordelingsvrijheid voor, zowel met betrekking tot het inbreukmakende gedrag, als met betrekking tot de geschikte sanctie. De ernst van de schending kan een indicatie geven van de te verwachten sanctie, maar is in geen geval doorslaggevend. HOPLR mag naar eigen goeddunken afwijken van de bestaande sancties, of de bestaande sancties combineren. 

15. Wijzigingen

HOPLR behoudt zich het recht voor om ten allen tijde, met of zonder reden, (i) deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, (ii) de Applicatie te wijzigen of een bepaalde functie, tijdelijk of definitief, te verwijderen van de Applicatie zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de Gebruiker of een derde partij, en (iii) jouw toegang tot of gebruik van uw Account, tijdelijk of definitief, te weigeren of te beëindigen zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden zijn onmiddellijk van kracht vanaf het moment dat deze wijzigingen beschikbaar zijn op onze Applicatie, of indien hieromtrent op enige andere wijze kennis van wordt gegeven. Door verder gebruik te maken van de Applicatie of jouw Account aanvaard je de wijzigingen aangebracht aan de Algemene Voorwaarden. 

16. Varia

Toepasselijk recht en jurisdictie. Elke betwisting die betrekking heeft op deze Algemene Voorwaarden zal worden beslecht volgens Belgisch recht, met uitsluiting van enige regels van internationaal privaatrecht. Alle betwistingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Ondeelbaarheid. Ingeval een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of in hun geheel ongeldig zouden blijken, laat dit de toepasselijkheid en geldigheid van de overige bepalingen onverlet.