Over ons

Privacybeleid


Privacybeleid HOPLR

Laatst herzien op: 25 mei 2018

1. Algemeen

HOPLR (“HOPLR”, “wij”, “ons”) biedt een privaat lokaal sociaal buurtnetwerk aan voor jouw buurt, met als doel de sociale interactie en betrokkenheid tussen de bewoners onderling in een bepaalde buurt te versterken, en met slechts gelimiteerde toegang op het platform enkel voor de lokale buurt die voor jou relevant is (het “Platform”) via www.hoplr.com (de “Webapplicatie”) of via de officiële Android en iOS applicaties (de “Mobiele applicaties”). Gelieve dit Privacybeleid aandachtig te lezen vooraleer gebruik te maken van onze Webapplicatie en/of Mobiele applicaties (hierna samen vermeld als de “Applicatie”) (“Diensten”).

Een Gebruiker van de Applicatie (“Gebruiker”, “jij”) kan goederen of diensten uitwisselen met andere Gebruikers, initiatieven lanceren, evenementen aankondigen, rapporten voorleggen of andere Gebruikers beter leren kennen door een persoonlijke account aan te maken op de Applicatie (het “Account”).

Je bent je er misschien niet altijd van bewust, maar gebruik van onze Applicatie impliceert het delen van Persoonsgegevens. Volgens de wettelijke definitie zijn Persoonsgegevens elke informatie op basis waarvan een natuurlijke persoon kan geïdentificeerd worden of identificeerbaar is (“Persoonsgegevens”). Het is voldoende om als Persoonsgegevens beschouwd te worden indien de gegevens ons toelaten een directe of indirecte link te leggen tussen één of meer gegevens en een natuurlijk persoon.

Wij vinden de bescherming van jouw privacy heel belangrijk en willen hieromtrent duidelijkheid scheppen, daarom hebben we dit Privacybeleid opgesteld. HOPLR zal jouw Persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden die vermeld zijn in dit Privacybeleid en wij zullen uw Persoonsgegevens op geen enkele wijze openbaar maken aan een andere natuurlijke persoon, rechtspersoon, of entiteit dan HOPLR (“Derde Partij”), tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid.

Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderhevig aan strikte wettelijke voorwaarden om jou, als een Gebruiker, de nodige garanties te geven dat jouw Persoonsgegevens niet op een ongeoorloofde manier publiekelijk bekendgemaakt zullen worden. Elke verwerking zal daarom steeds gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, meer bepaald de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (“GDPR” of “General Data Protection Regulation”) tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot de automatische registratie van persoonsgegevens, zoals gewijzigd op 25 mei 2018.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de relatie tussen HOPLR en de Gebruiker. HOPLR zal de Persoonsgegevens van de Gebruiker enkel verwerken, bewaren en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid en in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet.

Wij veronderstellen dat elke Gebruiker dit Privacybeleid gelezen heeft alvorens gebruik te maken van HOPLR en haar Diensten, alsook zich akkoord verklaart met de verzameling en verwerking van de Persoonsgegevens door HOPLR in overeenstemming met dit Privacybeleid.

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij mogen verschillende types van Persoonsgegevens verzamelen van de Gebruikers van onze Applicatie, en het op onze servers bewaren, zoals o.a.:

Wij zullen jouw Persoonsgegevens enkel bewaren op servers die gelegen zijn in de Europese Economische Ruimte.

3. Wat zijn de doeleinden van de gegevensverzameling en verwerking?

HOPLR (i) verzamelt, (ii) gebruikt, (iii) onderhoudt en (iv) mag Persoonsgegevens zoals verleend door de Gebruiker of verzameld door HOPLR met haar filialen, moederbedrijven of andere gerelateerde bedrijven delen voor alle doeleinden die noodzakelijk zijn om de goede werking van de Accounts en/of de goede (technische) werking van de Applicatie te waarborgen. HOPLR mag Persoonsgegevens verleend door de Gebruiker of verzameld door HOPLR delen voor alle doeleinden die noodzakelijk zijn om de Diensten te verlenen.

In het algemeen verzamelt HOPLR jouw Persoonsgegevens voor een overkoepelend doel: elke Gebruiker van de Applicatie een veilige, optimale en gepersonaliseerde ervaring te bieden. De hoeveelheid Persoonsgegevens die verzameld worden zal afhankelijk zijn van de mate waarin de Gebruiker gebruik maakt van de Applicatie of van bepaalde Diensten.

De doeleinden voor gegevensverzameling en verwerking bestaan onder andere uit (collectief het “Doel”):

Verder accepteer je dat HOPLR vrije toegang heeft tot jouw Persoonsgegevens, en jouw Persoonsgegevens vrij mag bewaren en bekendmaken in de volgende gevallen:

4. Gebruikersregistratie

Om te kunnen participeren op het Platform vereist HOPLR dat Gebruikers een Account aanmaken. Elke Gebruiker is en blijft in controle van alle informatie, gegevens, data, berichten en afbeeldingen die hij/zij uploadt via de Applicatie of zijn/haar Account, inclusief Persoonsgegevens (“Data”) in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

Je kan je registreren op de Applicatie door je aan te melden via jouw e-mail, of via één van jouw sociaal netwerkprofielen, zoals Facebook. Wij zullen jouw Persoonsgegevens van je sociaal netwerkprofiel enkel en alleen verzamelen voor de creatie van jouw Account en het verlenen van informatie op het Account, zowel als voor het up-to-date houden van jouw Persoonsgegevens door regelmatige synchronisatie.

Om toegang te verkrijgen tot de besloten groep van jouw lokale buurt op het Platform, dien je eerst jouw thuisadres op te geven. In het geval dat je een toegangscode (“Toegangscode”) ontvangen hebt via een uitnodigingsbrief, kan je het inschrijvingsproces versnellen. Toegang tot de gesloten groep van jouw lokale buurt op het Platform zal enkel verleend worden:

Wees je ervan bewust dat alle Data die door jou geleverd wordt op het Platform toegankelijk en zichtbaar is ten aanzien van andere Gebruikers in jouw buurt. Wees dus steeds voorzichtig met wat je online deelt.

5. Veiligheid

HOPLR zal de nodige en geschikte administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen tegen ongeoorloofde of illegale verwerking van Persoonsgegevens of het onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, ongeoorloofde of illegale toegang, bekendmaking of gebruik van Persoonsgegevens.

Ingeval en ingevolge van de ontdekking of kennisgeving van een inbreuk op de veiligheid van de Persoonsgegevens, of toegang door een onbevoegd persoon hiertoe, is HOPLR wettelijk verplicht om de Gebruiker hiervan kennis te geven indien de inbreuk vermoedelijk jouw privacy schendt.

6. Cookies

Bij gebruik van de Applicatie verzamelt HOPLR bepaalde informatie via geautomatiseerde systemen, zoals cookies (kleine tekstbestanden bewaard in jouw browser) en gelijkaardige technologieën, inclusief mobiele app-identificatoren, om de gebruikerservaring van de Applicatie te verbeteren, veiligheid te verhogen, gebruik en doeltreffendheid van de Applicatie te meten, problemen te identificeren en vervolgens op te lossen, en voor marketingdoeleinden. Wij mogen cookies en andere geautomatiseerde systemen ook gebruiken voor andere doeleinden zoals het beheer van de Applicatie en andere aspecten van de commercialisering van onze onderneming.

De informatie die wij op deze manier verzamelen bestaat onder andere uit het IP-adres, browsereigenschappen, toesteleigenschappen, versie van het besturingssysteem, informatie over acties ondernomen op onze Applicatie (zoals gebruik, activiteitlogs en click-throughs), en data en tijdstippen van het bezoeken van de Applicatie. Loggegevens worden op regelmatige basis verwijderd.

Je kan het gebruik van cookies controleren via je browserinstellingen en andere tools. Je kan je browser zo instellen dat (het gebruik van) cookies of gelijkaardige technologieën uitschakelt, reset of blokkeert. Echter kan het zijn dat zonder gebruik van cookies, onze Applicatie niet naar behoren werkt, of dat niet alle features van de Applicatie beschikbaar zijn.

Derde Partijen mogen ook cookies gebruiken om informatie te verzamelen over de activiteiten van de Gebruiker om de functionering van de Applicatie te begrijpen en voortdurend te verbeteren. Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies door Derde Partijen, verwijzen wij je door naar de website van de relevante Derde Partij, aangezien zij cookies zullen gebruiken in overeenstemming met hun eigen cookiebeleid, dat kan afwijken van ons eigen beleid.

Door verder gebruik te maken van de Applicatie aanvaardt u het gebruik van cookies in uw browser in overeenstemming met dit Privacybeleid.

7. Bekendmaking aan Derde Partijen

Tenzij anders uiteengezet in dit Privacybeleid, zullen wij jouw Persoonsgegevens niet verkopen, overdragen of op een andere manier bekend maken aan Derde Partijen zonder jouw voorafgaande expliciete toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor het Doel zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, of tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Ingeval van volledige of gedeeltelijke fusie met, of gehele of gedeeltelijke overname van HOPLR, kan HOPLR jouw Persoonsgegevens overdragen aan een Derde Partij. In dat geval zal HOPLR de Derde Partij verplichten om jouw Persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen in dit Privacybeleid.

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens ook delen met Derde Partij cloud providers en dienstverleners die ons helpen in het verlenen, begrijpen en verbeteren van de Applicatie. Deze Derde Partij dienstverleners mogen in geen geval gebruik maken van jullie Persoonsgegevens, of deze Persoonsgegevens bekendmaken, tenzij strikt noodzakelijk om de diensten te verlenen onder ons toezicht of om in overeenstemming te zijn met toepasselijke wetgeving. Wij verlenen zo’n Derde Partij dienstverlener enkel met de Persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun specifieke functie te verrichten.

In elk geval zullen zo’n Derde Partij dienstverleners verplicht worden om jouw Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Wij zijn niet aansprakelijk voor, directe of indirecte, schade resulterend uit het misbruik van jouw Persoonsgegevens door zo’n Derde Partij dienstverleners.

8. Wat zijn mijn rechten als een datasubject?

Wij willen een veilige en wettelijke verwerking van Persoonsgegevens waarborgen, en wij verzekeren elke Gebruiker dat zijn/haar Persoonsgegevens op een eerlijke en rechtmatige wijze verwerkt zal worden. Dit betekent dat de Persoonsgegevens enkel verwerkt zullen worden voor bovenstaand expliciet vermeld en wettelijk Doel. HOPLR verzekert bovendien dat de Persoonsgegevens altijd op een toereikende, relevante en niet-excessieve manier verwerkt zullen worden.

Mijn recht van verzet

Elke gebruiker kan ten alle tijde verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens door HOPLR.

Wij mogen uw Persoonsgegevens enkel voor direct marketing doeleinden aanwenden indien jij hiertoe expliciet jouw toestemming hebt gegeven. Indien je hiertoe in het verleden hebt toegestemd, en je niet langer suggesties en/of direct marketing wil ontvangen via mail, dan kan je je ten alle tijde uitschrijven.

Mijn recht op informatie

Indien je vragen of suggesties hebt omtrent de verwerking van jouw Persoonsgegevens, en je kan jouw identiteit bewijzen, dan heb je het recht om ons om informatie te verzoeken omtrent deze verwerking. Wij zullen jou dan toegang verschaffen tot de Persoonsgegevens die wij van jou verwerken en de bron van deze Persoonsgegevens.

Mijn recht van verbetering of verwijdering

Je hebt het recht kosteloos uw Persoonsgegevens te laten verbeteren, verwijderen of onjuistheden aan te passen, indien deze Persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn of op een onrechtmatige manier verwerkt worden. Je hebt het recht om de verwijdering te verzoeken van onjuiste gegevens of gegevens die niet terzake dienend zijn.

De Gebruiker heeft het kosteloos recht om zijn/haar Persoonsgegevens te verwijderen zonder onredelijke vertraging. De verwijdering is hoofdzakelijk gerelateerd aan zichtbaarheid, waardoor het mogelijk is dat de verwijderde Persoonsgegevens tijdelijk nog bewaard blijven. Echter zal HOPLR alle redelijke maatregelen nemen om al jouw Persoonsgegevens zoveel en zo volledig mogelijk te verwijderen.

De Gebruiker kan te allen tijde zijn/haar Accountinformatie wijzigen via de instellingen op zijn/haar Account.

Indien de Gebruiker vragen heeft omtrent dit Privacybeleid, of indien de Gebruiker bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, zal dit mogelijk zijn via een ondertekend, schriftelijk verzoek gericht aan HOPLR per post naar Hoplr NV, Waterhoenweg 3, B-9160 Lokeren, of via e-mail naar info@hoplr.com.

Afhankelijk van de omstandigheden zullen wij volgens Art. 12(1) de opgevraagde informatie schriftelijk, elektronisch of mondeling verstrekken aan het datasubject. Zoals opgedragen in Art. 12(3) zullen wij dit doen zonder onnodige vertragingen, maar uiterlijk binnen één maand. Mits geldige redenen, kan deze termijn van één maand uitzonderlijk worden overschreden. De informatie zal kosteloos worden verstrekt.

9. Bijhouden en verwijderen van Data

Wij mogen jouw gegevens en gegevens omtrent jouw gebruik van de Applicatie, inclusief Persoonsgegevens, bewaren zolang als redelijkerwijze noodzakelijk is om jou de Diensten te verlenen, en voor het Doel zoals omschreven in dit Privacybeleid. Nadien zullen de Persoonsgegevens van de Gebruiker verwijderd worden.

Indien je een Account registreert, houden wij jouw Persoonsgegevens bij, zelfs indien je tijdelijk stopt met gebruik te maken van jouw Account, tot op het moment dat je jouw Account definitief verwijdert. Totdat je jouw Account verwijdert, mogen wij jouw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken.

10. Derde partij websites of applicaties

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij door het gebruik van de Applicatie of het Account toegang kan verkrijgen tot bepaalde inhoud of diensten geleverd door Derde Partijen. In dat geval kan een afzonderlijk privacybeleid van zo’n Derde Partij van toepassing zijn. HOPLR is niet verantwoordelijk voor een privacybeleid van Derde Partijen, noch voor de naleving ervan.

11. Updates of wijzigingen aan ons Privacybeleid

Desgevallend kan dit Privacybeleid worden gewijzigd of geactualiseerd om HOPLR toe te laten uw eerder verzamelde Persoonsgegevens te verwerken voor nieuwe doeleinden. In dat geval zal de Gebruiker hierover worden ingelicht via een waarschuwing op onze Applicatie dat het Privacybeleid werd aangepast en zal de Gebruiker gevraagd worden zich hiermee akkoord te verklaren.


Verantwoordelijke voor de verwerking:
Hoplr NV
Waterhoenweg 3
B-9160 Lokeren
Email: info@hoplr.com